Accuro

این سیستم در بر گیرنده تجهیزات لازم جهت انجام اندازه گیری بیش از 500 نوع گاز به صورت دستی جهت کنترل کیفیت هوا در محیط های کاری ، اندازه گیری آلودگی پساب ها و فاضلاب ها ، کنترل کیفیت و اندازه گیری های پروسه تولید و کنترل کیفیت هوای فشرده در هوا ، آب و خاک می باشد . عبارت است از یک پمپ مکش که با اضافه نمودن تیوبهای اندازه گیری گاز ، یک سیستم ساده ، کاربردی و متنوع جهت ردیابی گاز در محیطهای فوق پدید می آورد.


لینک سایت منبع

محصولات مرتبط