Polytron 5700

این گازسنج مجهز به پوشش ضد انفجار جهت اندازه گیری و مانیتورینگ گازای قابل اشتعال بوده. سرعت پاسخدهی بسیار زیاد ، بدنه ای از جنس SS 31 6L و تطابق با استاندارد SIL 2 نشان دهنده توانمندی و قابلیت اطمینان بالای این دستگاه میباشد.


لینک سایت منبع