انكوباتورهاي CO2

از آنجايي كه تكنيك انكوباسيون از قابليت هاي كليدي و اساسي محصولات كمپاني لا بوتكت مي باشد، كنترل كامل پارامتر ها با استفاده از راه حل هاي تكنيكي بسيار جديد از مزاياي انكوباتورهاي CO2 ساخت اين كمپاني مي باشد. در ساخت اين انكوباتورها از استانداردهاي ايمني بالا استفاده شده است و طراحي شان نيز بسيار عالي و دقيق است.
كمپاني لابوتكت سازنده انواع انكوباتورهاي گازي در حجم هاي 16، 60 و 200 ليتري مي باشد. اين انكوباتورها قابل استفاده در آزمايشگاههاي IVF ، تحقيقات پايه سلولي، آزمايشگاههاي ايزوتوپ، داراي سنسور دو گانه مادون قرمز، زمان Recovery كوتاه، صفحه نمايش اندازه گيري پيوسته ميزان O2 ، CO2 پخش يكنواخت گرما در داخل محفظه، داراي O2 Control Option ، قابليت سفارش انكوباتوربصورت 6 درب و در نتيجه برگشت سريع به شرايط تنظيمي داخلي انكوباتور پس از هر بار باز كردن درب، استريل فعال محفظه يا مخزن رطوبت، داراي سيستم كنترل داخلي به جهت ميزان رطوبت و خشكي هواي داخل انكوباتورمي باشند.
تجهيزات جانبي انكوباتور از جمله انواع مختلف فيلتر، نرم افزار و وسايل اندازه گيري جهت كنترل پارامترها از جمله محصولا ت كمپاني لابوتكت است
 


لینک سایت منبع

محصولات مرتبط

داراي O2 Control Option  و ...