INCONTROL 1050

اين دستگاه جهت اندازه گيري و ثبت ميزان CO2 و درجه حرارت به منظور كاليبراسيون در انكوباتورهاي CO2 مي باشد.


لینک سایت منبع

محصولات مرتبط

اندازه گيري و ثبت ميزان CO2