انكوباتور CO2 روميزي

داراي دو محفظه جداگانه مي باشد كه پارامترهايي از قبيل جريان گاز و دما مي توانند به طور مستقل تنظيم شوند. پخش يكنواخت گرما در داخل محفظه، زمان Recovery كوتاه و گرم شدن بسيار سريع، نشانگر ميزان رطوبت، كنترل پانل و صرفه جويي در جا از مزاياي اين انكوباتور مي باشد.


لینک سایت منبع

محصولات مرتبط

زمان Recovery كوتاه
گرم شدن بسيار سريع،
نشانگر ميزان رطوبت، 
كنترل پانل و صرفه جويي در جا