نرم افزار Labodat

نرم افزاري براي مستند سازي مراحل انكوباسيون مي باشد. از ويژگيهاي ممتاز آن ثبت مستندات شرايط انكوباسيون، قابليت شبكه نمودن 16 انكوباتور توسط اين نرم افزار، گزارش گيري و ذخيره سازي اطلاعات بر روي سرور مي باشد.


لینک سایت منبع

محصولات مرتبط

قابليت شبكه نمودن 16 انكوباتور توسط اين نرم افزار و...