Pulmovista 500

چالش دستیابی به ونتیلاسیون محفاظتی ریه (Lung Protective Ventilation)
هر چند درمان تنفسی در طول سالها راه درازی را پیموده است، اما عوارض ناشی از تنظیمات نامناسب ونتیلاسیون مکانیکی همچنان تأثیر معکوسی بر نتیجه درمان بیمار می گذارند. امروزه استراتژی های "ونتیلاسیون محفاظتی ریه" عمدتاً بر پارامترهای فیزیولوژیک تکیه دارند که تنها بازتاب عملکرد کلی ریه هستند. عوارض شناخته شده ای نظیر "آتلکتازیس" و "اتساع بیش از حد" نیازمند مشاهده توزیع ونتیلاسیون در نواحی قدامی و خلفی ریه هستند تا بتوان اقدامات لازم را در جهت تنظیم درست ونتیلاتور انجام داد. CT و X-Ray قفسه سینه اطلاعات ناحیه خاصی از ریه را در اختیار ما می گذارند اما تنها در یک لحظه خاص زمانی. تعیین اینکه هر ناحیه از ریه در طول زمان چطور به درمان پاسخ می دهد بدون داشتن اطلاعات ناحیه ای پیوسته چالش برانگیز است.
ایده – به تصویر درآوردن ونتیلاسیون به طور پیوسته
دراگر نیاز به فراهم شدن اطلاعات پیوسته در خصوص توزیع ناحیه ای ونتیلاسیون بر بالین بیمار را درک می کند. تحقیق ما جهت حل این موضوع آشکار کرد که تکنیک مقطع نگاری با امپدانس الکتریکی (EIT) ظرفیت پاسخ گویی به این نیاز را دارد. پیشرفت مراحل ساخت و نتایج حاصل از مطالعات بالینی تایید کرد که EIT اطلاعات مورد نیاز را فراتر از حد انتظار فراهم می کند.
روش – مقطع نگاری امپدانس الکتریکی
مانیتورینگ به روش EIT شامل اعمال یک جریان کوچک و اندازه گیری ولتاژهای حاصله جهت تعیین تغییرات امپدانس ناشی از ونتیلاسیون است که در یک مقطع از قفسه سینه رخ می دهد. با بکارگیری تکنیکهای پیشرفته استخراج داده ها و الگوریتمهای پیچیده بازسازی تصویر، تصاویر و پارامترهای توموگرافیکی تولید می شوند که ارزیابی توزیع ناحیه ای ونتیلاسیون را به همراه تغییرات کوتاه "حجم انتهای بازدمی ریه" درون مقطع مورد نظر ممکن می سازد. این مسئله دیدی جدید و منحصر به فرد در خصوص"درمان تنفسی" به پزشک می دهد
 


لینک سایت منبع

محصولات مرتبط

دستگاه Pulmovista 500 موارد زیر را ارائه می دهد:
- اطلاعات پیوسته در مورد توزیع ناحیه ای ونتیلاسیون به شکل تصاویر، منحنی ها و پارامترهای عددی
- نمایش "ترند" توزیع ناحیه ای ونتیلاسیون
- نمایش "ترند" حجم انتهای بازدمی ریه
ابزار – Pulmovista 500
Pulmovista 500 یک مقطع نگار امپدانس الکتریکی است که به طور خاص جهت استفاده روزمره بالینی طراحی شده است. داده ها به صورت پیوسته به شکل تصاویر، منحنی ها و اعداد و ارقام نمایش داده می شوند. به بیان ساده، Pulmovista 500 به شما امکان می دهد تا توزیع ونتیلاسیون را ببینید.
اطلاعات مختص هر ناحیه
ونتیلاسیون مکانیکی به عنوان یک اقدام نجات بخش برای بیماران دچار بیماری تنفسی به شمار می رود، هر چند که خود آن می تواند موجب آسیب ریوی و التهاب گردد. اغلب تنظیم PEEP و حجم جاری طوری که عوارض جانبی ونتیلاسیون مکانیکی به حداقل برسد، مشکل است. به دلیل خصوصیات غیر یکنواخت ریه آسیب دیده، ممکن است کلاپس آلوئولی و "اتساع بیش از حد" در نواحی مختلف ریه رخ دهند. اطلاعات درباره توزیع ناحیه ای ونتیلاسیون برای مدیریت بیماران تحت ونتیلاسیون مکانیکی ارزشمند است. دستگاه Pulmovista 500 به طور مشخص جهت نمایش و تعیین مقدار تغییرات ناحیه ای هوا درون ریه طراحی شده است.