معرفی شرکت فنون آزمایشگاهی

شرکت فنون آزمایشگاهی با بهره گیری از بیش از 30 سال تجربه موفق شد طی یک دوره رشد پیوسته با سرمایه گذاریهای انجام شده در جهت توسعه دراز مدت با نگرش حفظ منابع مالی ؛ پایگاه قابل اعتمادی جهت بخش بهداشت و درمان کشور گردد

شرکای تجاری ما